Amazon aws, api gateway, aws, lambda
Amazon API Gateway Custom Authorization

This week I will talk about Amazon API Gateway Custom Authorization. API custom authorizers help us secure our APIs using various authorization strategies. Basically, our API